Moscoso Energía S.L.
Cambiar idioma a Español     Cambiar idioma a Catalan     Cambiar idioma a Éuscaro     Idioma activo     Cambiar idioma a Inglés
Validación W3C HTML   
Consellos para Aforrar Enerxía - Termo
Termo eléctrico por acumulación nocturna:
O dispor de auga quente forma parte do mínimo confort. O seu funcionamento é sinxelo: a auga fría da rede xeral, entra pola parte inferior do termo e é quentada no interior do aparello por medio dunha resistencia eléctrica, que funciona en horario nocturno, ata unha temperatura aproximada de 60ºC, valor que se pode regular mediante termóstato. Para lograr o seu obxectivo debe reunir as seguintes condicións:
1. A auga debe de estar dispoñible en todo momento.
2. A cantidade de auga debe ser suficiente para cubrir a demanda da vivenda.
3. A auga ten que ser fornecida á temperatura desexada.
4. O consumo enerxético debe realizarse durante a noite, cando a electricidade resulta un 53% máis barata.
Consellos para a Compra do Termo Eléctrico:
Existen no mercado unha ampla gama de termos electrónicos. Con obxecto de obter o máximo rendemento, débese seleccionar axeitadamente o aparello que se desexa adquirir. Para iso cómpre prestar atención aos seguintes aspectos:
A cantidade de auga necesaria. débese elixir un termo que sexa capaz de atender a demanda de auga segundo o número de membros da familia, das instalacións sanitarias e dos hábitos individuais.

A natureza da auga. É moi importante que o calderín sexa o axeitado ao tipo de auga da zona, xa que se esta é moi agresiva ou contén exceso de sales minerais pode corroer as súas paredes. O calderín ou recipiente acumulador pode ser de chapa de aceiro esmaltado, de aceiro galvanizado ou esmaltado, e a auga da cidade é moi agresiva, é conveniente que o aparello estea provisto dun ánodo magnesio. Este elemento prevén a corrosión das paredes interiores do calderín.

Tipo e grosor do illamento. É interesante resaltar que a enerxía consumida para quentar e manter unha mesma cantidade de auga a unha mesma temperatura variará segundo a calidade do illamento.
Instalación:
O emprazamento do aparello. Pode instalarse en calquera lugar: alazadeiras, debaixo dos vertedoiros, sobre falsos teitos, etc... Non necesitan nin ventilación nin chemineas nin saída de gases. Unicamente deberá tomarse a precaución de deixar accesible a parte do termo en cuxo interior teña que realizarse algunha operación de mantemento ou reparación. Se os puntos de utilización da auga quente están afastados, é preferible utilizar dous ou máis aparellos, para evitar perdas de calor nas tubaxes.

Cando a instalación do termo realícese en cuartos de baño, deberase respectar o indicado no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. O termo eléctrico deberá estar fóra do volume de prohibición, con obxecto de evitar que a auga salpique o interior da caixa de conexións do aparello.

Para a conexión eléctrica do termo deberá utilizarse unha base de enchufe de 16 A, con toma de terra. É aconsellable instalar un interruptor de corte bipolar, que permite a fácil desconexión do termo, no momento de utilizar o baño ou ducha.
Recomendacións de uso:
Unha vez instalado o seu termo eléctrico é aconsellable seguir algunhas indicacións sinxelas, á hora de utilizaro, que lle proporcionarán unha mellor calidade de servizo a un tempo que axudarán á conservación do seu equipo. Con tal fin, ofrecémoslle a continuación unha serie de consellos prácticos que vostede deberá ter en conta cando use o seu termo eléctrico.
Se a auga quente que acumula o termo durante a noite resulta insuficiente para todo o día, pódese optar por unha, ou por ambas as dúas, das dúas solucións seguintes:

- Aumentar a temperatura de quentamento do termo accionando o seu termóstato. O manual de instrucións mostra onde está situado e como manexaro.

- Axustar o programador para que o termo poida conectarse tamén de día, pero só durante o mínimo tempo que cumpra para cubrir as necesidades de auga quente.

Comprobar que a temperatura da auga quente non sobrepase os 60ºC, que é a axeitada para a seguridade das persoas e para unha maior duración do aparello. Desta forma lógrase previr a corrosión e diminuír a calcificación nun 50%.

Eliminar as incrustacións do depósito, así como da válvula de seguridade, cando se observe que o caudal de auga quente diminuíu considerablemente.
Mantemento:
É conveniente consultar o manual de instrucións para que cun mínimo de mantemento conseguir a máxima duración do equipo.

Esixir ter a man a garantía do termo. O período de vixilancia da mesma cobre a reparación das avarías que, ocasionalmente, poidan producirse.

Se se mestura a auga, deixar saír primeiro a auga fría e despois mesturar con auga quente, ata acadar a temperatura desexada.
Consumo Aproximado de Enerxía:
Tarefa KWh
Unha ducha (30 litros a 40ºC) 1.05
Un baño (90 litros a 40ºC) 3.35
Un lavado a man de vaixela (15 litros a 40ºC) 0.68
Consellos Prácticos
Nos meses de verán, cando non cómpre que a auga saia tan quente, reduza a temperatura accionando o termóstato.
En ausencias prolongadas, superiores a tres ou catro días, dea de baixa o aparello. Se a ausencia escorta, é preferible reducir a temperatura do termóstato e deixar conectado o termo.
Aforre na ducha entre un 4% e un 6% de enerxía cos reguladores de temperatura con termóstato.
A temperatura aconsellada para gozar dunha agradable sensación no aseo persoal é de 30º a 35º.
Manteña as billas en bo estado para que non pinguen, pecheos completamente despois do seu uso e repare en seguida os que presenten fugas de auga. Unha billa que pinga pode gastar ao mes 170 litros de auga.
Teña en conta que nunha ducha se consume a terceira parte da enerxía que se consume nun baño.
Non utilice máis auga quente da necesaria. Por exemplo, non deixe a billa aberta mentres enxabóase ou lávase os dentes.
Adquira cabezales de ducha de baixo consumo, permiten un aseo cómodo gastando a metade de auga e de enerxía.
Pode colocar nas billas redutoras de caudal (aireadores).
Moscoso Energía S.L. Avda. do Concello, 21 A Lama, Pontevedra 36830 Tel: 986768150. clientes@moscosoenergia.com